Disclaimer

Voorwerp van de Gebruikersovereenkomst
Door gebruik te maken van de diensten van LINSSEN-BEST.nl verklaart u kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden waardoor LINSSEN BEST niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden.

Toepasselijk recht
Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door de door ons uitgekozen bevoegde rechter.

Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door uw gebruik vrijwaart u ons uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

Inhoud
De inhoud en vormgeving van deze pagina’s vallen onder het auteursrecht van LINSSEN BEST of worden gebruikt met toestemming van derde auteursrechthouders. Reproductie is verboden, tenzij onder naleving van de volledige Copyright Notice. De volledige Copyright Notice maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.

Externe inhoud
LINSSEN BEST.nl kan ook links naar andere websites bevatten. Die links worden aangeboden met het oog op verdere informatie en niet ten teken dat LINSSEN BEST ramen & deuren deze websites en/of hun inhoud aanprijst of onderschrijft; LINSSEN BEST draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde website.

Privacy
LINSSEN BEST’s Privacyverklaring maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.

Wijziging van de algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden mogen ten aller tijden worden aangepast zonder de bezoeker hiervan op de hoogte te stellen. Daarom word u aangeraden de algemene voorwaarden gaarne tijd te controleren op wijzigingen

Direct contact
SAFE&GO VENTILATIE